Thủy điện An Khê – Ka Nak: Thi đua - Khen thưởng tạo động lực để CBCNV hăng say lao động sản xuất

Thứ ba, 1/11/2022 | 10:31 GMT+7
Từ xưa đến nay, thi đua khen thưởng được xem là biện pháp hữu hiệu để động viên ý chí sáng tạo, quyết tâm và năng lực của mỗi cá nhân, tập thể nhằm thực hiện mọi thắng lợi cấp trên giao.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”; “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”

     Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng đóng vai trò quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty. Chính vì vậy, Công ty luôn quán triệt và chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng đến từng đơn vị, CBCNV trong Công ty.

Thủy điện An Khê – Ka Nak tăng cường đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh nhân rộng điển hình tiên tiến. Ảnh: Thu Hoài

     Công ty thực hiện quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, trong đó có Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.

     Trong thời gian qua, phong trào thi đua, khen thưởng của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tốt. Nhìn chung, các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ CBCNV hăng hái thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác, làm việc có chất lượng hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước.

     Công ty đặc biệt chú trọng công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất và triển khai đến từng đơn vị, CBCNV. Trong 5 năm qua, Công ty có 26 sáng kiến được Tổng công ty Phát điện 2 công nhận và đưa vào áp dụng tại 02 Nhà máy Thủy điện An Khê – Ka Nak. Các sáng kiến này đã góp phần vào việc vận hành hệ thống thiết bị an toàn, hiệu quả và tin cậy, làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thi đua - Khen thưởng khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo, khuyến khích, tạo động lực để CBCNV hăng say lao động sản xuất. Ảnh: Thu Hoài

     Công ty thực hiện bình xét thi đua khen thưởng bảo đảm tính chính xác, công bằng, công khai và kịp thời. Từ năm 2020 đến nay, đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, cụ thể: Bộ Công thương (02 cá nhân), UBND tỉnh Bình Định và Gia Lai (07 tập thể, 25 cá nhân); Ủy ban quản lý vốn Nhà nước (08 cá nhân), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (05 cá nhân ) và cùng nhiều tập thể cá nhân được Tổng công ty Phát điện 2 công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tặng Giấy khen và tuyên dương.

     Bên cạnh đó, toàn thể CBCNV của Công ty thực hiện nghiêm các phong trào thi đua của cấp trên phát động như: “Tỉnh Bình Định đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở”. Chính công tác thi đua - khen thưởng đã góp phần khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của CBCNV; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Công ty.

     Ông Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Công ty nhấn mạnh: “Hiện nay, các phong trào thi đua của Công ty thường xuyên được đổi mới, đã tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong CBCNV. Thủy điện An Khê – Ka Nak luôn chú trọng việc khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc và nhân rộng điển hình tiên tiến để CBCNV hăng say lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của Công ty.

     Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những thành tích, kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, CBCNV trong Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak quyết tâm đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục khơi dậy, tạo động lực, khuyến khích toàn thể người lao động trong Công ty hăng hái thi đua, hăng say lao động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Công ty ngày càng ổn định, vững mạnh./.

Tin: Nguyễn Thị Phương Hiền - Ảnh: Thu Hoài