Thủy điện An Khê - Ka Nak triển khai đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ ba, 11/7/2023 | 14:38 GMT+7
Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động.

Hiện nay, toàn thể lãnh đạo và CBCNV của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã và đang quyết tâm cao độ, đẩy mạnh thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh; chú trọng đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát độ tin cậy, độ khả dụng của các tổ máy, đảm bảo vận hành các nhà máy đáp ứng yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Đặc biệt, Công ty luôn quan tâm tới mực nước hồ chứa, điều tiết nguồn nước hợp lý, phấn đấu đạt hoặc vượt sản lượng điện EVNGENCO2 giao là 701,27 triệu kWh.

Thủy điện An Khê đẩy mạnh chuyển đổi số

Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak sẽ nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật; tích cực phát triển phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra theo dõi tốt các hệ thống thiết bị, kịp thời phát hiện ngăn ngừa các sự cố, đảm bảo công tác vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, năng suất cao.

Song song đó, Công ty sẽ quản lý, vận hành hiệu quả hai nhà máy thủy điện An Khê và Ka Nak, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động công suất và đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình thủy văn, lượng nước về hồ, theo dõi biểu đồ trên hệ thống và bám sát diễn biến thị trường điện, có chiến lược chào giá phù hợp, đạt sản lượng cao nhất và doanh thu cao nhất.

Trong công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành lập các phương án kỹ thuật và chuẩn bị sẵn sàng các vật tư thiết bị, nhân sự, triển khai hiệu quả, đáp ứng tiến độ được giao.

Công ty cũng tối ưu hóa trong công tác tài chính; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CBCNV, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty đẩy mạnh công tác tham mưu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đặc biệt, công ty cũng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đề án đã được phê duyệt trong giai đoạn mới 2023-2025, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, gia tăng hiệu quả mọi hoạt động, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Thu Hoài – Cương Nguyễn