Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán tại Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak

Thứ ba, 9/5/2023 | 08:29 GMT+7
Như chúng ta đã biết, trong sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển được đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động trong việc xây dựng các phương án, kế hoạch sản xuất, trang trải các chi phí đảm bảo có lợi nhuận ngày càng cao; đồng thời tự chịu rủi ro và trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường như hiện nay, để quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải sử dụng đồng loạt các công cụ quản lý khác nhau trong đó Tài chính – Kế toán là công cụ không thể thiếu. Hoạt động tài chính kế toán được xem là huyết mạch của các doanh nghiệp. Việc giữ cho các hoạt động của doanh nghiệp được ổn định, hiệu quả và không ngừng lớn mạnh là một thách thức lớn, đòi hỏi sự đóng góp của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp, trong đó có vai trò quan trọng của bộ máy tài chính kế toán.

Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak là đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVNGENCO2, được phân cấp quản lý, có tổ chức bộ máy kế toán riêng. Thông qua việc sử dụng tối đa các giải pháp trong việc tổ chức công tác kế toán và quản lý tài chính đã giúp Công ty đạt được hiệu quả trong quản lý điều hành theo các mục tiêu hoạt động, quản lý chặt chẽ tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả công tác Tài chính – Kế toán của Công ty.

Thủy điện An Khê – Ka Nak quản lý, thực hiện tốt công tác tài chính kế toán

Công ty thực hiện tốt chức năng tổ chức công tác kế toán thông qua việc thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính một cách kịp thời, đầy đủ nhằm phục vụ cho việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả số liệu báo cáo tài chính, báo cáo kiểm kê hàng năm đã cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc xây dựng các định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, là cơ sở tin cậy cho việc lập kế hoạch chi phí SXKD năm kế tiếp của Công ty, giúp Lãnh đạo Công ty có thông tin chính xác để chỉ đạo và ra các quyết định kịp thời. Qua công tác kiểm tra, kiểm toán BCTC hàng năm, Công ty đã phòng ngừa và hạn chế được những tồn tại sai sót trong công tác kế toán.

Công tác tài chính được quản lý và kiểm soát chặt chẽ

Bên cạnh đó, Công ty đã ngày càng quan tâm nhiều đến việc đầu tư trang thiết bị, phần mềm, cơ sở vật chất cho bộ phận kế toán giúp tăng hiệu quả trong công tác kế toán. Công ty đặc biệt chú trọng an toàn, bảo mật thông tin, hạn chế rủi ro, tránh các nguy cơ, rủi ro bị mất cắp các dữ liệu, thông tin; do đó, Công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, an ninh mạng, đảm bảo bảo mật cao trong lĩnh vực tài chính kế toán. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, thích ứng được với công nghệ mới trong quá trình chuyển đổi số, Công ty đã và đang tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nguồn nhân lực tài chính kế toán.

Đi đôi với việc tổ chức công tác kế toán tốt, Công ty đã triển khai thực hiện công tác quản lý tài chính một cách có hiệu quả. Việc đưa ra kế hoạch Tài chính sát với thực tế đã giúp cho Công ty chủ động hơn trong việc chuẩn bị các nguồn vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động SXKD; trong những năm gần đây, công tác này đã được Công ty thực hiện ngày càng có hiệu quả, nguồn vốn cấp được sử dụng đúng mục đích, kịp thời phục vụ cho mọi hoạt động của Công ty. Công ty đã thực hiện tối ưu hóa chi phí theo đúng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của GENCO2; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài sản và nguồn vốn của Nhà nước, EVN, GENCO2; vì vậy trong những năm qua Công ty đã tiết giảm đáng kể chi phí SXKD so với kế hoạch giao và ngày càng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn. Từ đó đem lại hiệu quả SXKD ngày càng cao cho Công ty.

Ngoài việc thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tài chính theo kế hoạch cấp trên giao, Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước và các cơ quan khác theo đúng quy định. Kết quả, hàng năm Công ty đã được Cục thuế địa phương của tỉnh Gia Lai và Bình Định khen vì có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhà nước.

Với những kết quả đạt được về công tác tài chính kế toán của Công ty như trên, đó là sự đóng góp không nhỏ của bộ phận TCKT, sự phối hợp của các phòng ban chức năng và Lãnh đạo của Công ty; sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của GENCO2. Qua đó, góp phần rất lớn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tài chính-SXKD của GENCO2 giao. Với vai trò là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động của doanh nghiệp, công tác tài chính kế toán tại Công ty trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và qua các năm có sự chuyển biến tích cực hơn, đó cũng là động lực để Lãnh đạo và CBCNV trong Công ty tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa trong thời gian tới góp phần quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD của Công ty, cũng như của GENCO2.

Tin: Trương Thị Thùy - Ảnh: Thu Hoài