THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Thứ hai, 11/1/2021 | 15:48 GMT+7

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
Công ty mẹ - Tổng Công ty phát điện 2

 

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Quyết định số 609/QĐ-UBQLV ngày 29/12/2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về  việc triển khai một số nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2020 và Công văn 10/UBQLV-NL ngày 6 tháng 1 năm 2021 về việc bổ sung số lượng cổ phần bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng từ số lượng cổ phần người lao động và tổ chức công đoàn từ chối mua theo phương án cổ phần hóa. Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 thông báo về đợt bán đấu giá cổ phần ra công chúng như sau:

 1. Tên doanh nghiệp cổ phần hoá: Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.
Tên tiếng Việt: Tổng công ty Phát điện 2
Tên Tiếng Anh: Power Generation Corporation 2
Tên viết tắt: EVNGENCO 2
Trụ sở: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (84) 0292 246 1507
Fax: (84) 0292 2227 446
Website: www.evngenco2.vn

2. Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng;
 • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; 
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; thí nghiệm điện; thí nghiệm hóa; kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; cơ khí điện lực;
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và các công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.
 • Vận hành thuê các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và nhà máy điện sử dụng công nghệ tái tạo.

3. Vốn điều lệ: 11.866.443.670.000 đồng; tương đương: 1.186.644.367 cổ phần (tính theo mệnh giá).
Trong đó: 
-  Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 605.188.627 cổ phần, chiếm 51% VĐL
-  Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần.
-  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.334.900 cổ phần, chiếm 0,1125% VĐL.
-  Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần.
- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 580.120.840 cổ phần, chiếm 48,8875% VĐL.
- Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần.
4. Giá khởi điểm: 24.520 (Hai mươi bốn ngàn năm trăm hai mươi) đồng/cổ phần;
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 580.120.840 cổ phần, chiếm 48,8875% VĐL;
6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy chế đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2
8. Thời gian và địa điểm phát đơn:
Thời gian: Từ 08 giờ ngày 11 tháng 01 năm 2021  đến 16 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2021;
Địa điểm: Đại lý đấu giá chi tiết tại Quy chế đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2
9. Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:
Thời gian: Từ 08 giờ ngày 11 tháng 01 năm 2021  đến 16 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2021;
Địa điểm: Đại lý đấu giá chi tiết tại Quy chế đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2
10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá
Thời gian: 09 giờ 00 ngày 08 tháng 02 năm 2021.
Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:
Thời gian: Từ ngày 09 tháng 02 năm 2021  đến ngày 18 tháng 02 năm 2021;
 

NOTICE OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING
Parent company - Power Generation Corporation 2
 

Pursuant to Decision No. 2229 / QD-TTg dated December 26, 2020 of the Prime Minister approving the equitization plan of the parent company - Power Generation Corporation 2 (under Vietnam Electricity) ; Decision No. 609 / QD-UBQLV dated December 29, 2020 of the State Capital Management Committee in enterprises on the implementation of a number of contents related to the equitization of the Parent Company - Power Generation Corporation 2 under the direction of the Prime Minister in Decision No. 2229 / QD-TTg dated December 26, 2020 and Official Letter 10 / UBQLV-NL dated 6 January 2021 on the addition of the number of shares to be auctioned by the public auction. Initial public declaration from the number of shares of employees and the trade union refused to buy under the equitization plan. The parent company - Power Generation Corporation 2 announced the share auction to the public as follows:

 1. Name of the equitized enterprise: Parent company - Power Generation Corporation 2.

 

Name in Vietnamese: Tổng công ty Phát điện 2
Name in English: Power Generation Corporation 2
Abbreviated name: EVNGENCO 2
Address: No. 01 Le Hong Phong, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Phone: (84) 0292 246 1507
Fax: (84) 0292 2227 446
Website: www.evngenco2.vn


2. Main business lines:

 • Generating , transmission and distribution;
 • Investing in and managing investment in power projects, new energy projects, and renewable energy projects;
 • Managing, operating, repairing, maintaining, overhauling, testing, correcting, renovating and upgrading electrical, mechanical, control and automatic equipment of power generation lines and electric works; carrying out electrical and chemical experiments; inspecting technical safety for electrical equipment and tools; electrical power mechanics;
 • Providing services of project management consultancy, construction investment project preparation consultancy and bidding consultancy; preparing cost estimates; providing services of appraisal consultancy and construction supervision for power works and synchronous electric grid works of power projects; providing consultancy services of production preparation activities for power plants;  
 • Training and developing human resources for managing the operation, maintenance and repair of equipment of power plants
 • Rental operation of thermal power plants, hydropower plants and power plants using renewable technologies.

3. Charter capital: 11,866,443,670,000 VND; equivalent: 1,186,644,367 shares (at par value).
In which:
- State owned shares: 605,188,627 shares, accounting for 51% of charter capital
- Shares sold to strategic investors: 0 shares.
- Shares sold at preferential treatment to employees: 1,334,900 shares, accounting for 0.1125% of charter capital.
- Shares sold to the trade union in the enterprise: 0 shares.
- Shares auctioned to common investors: 580,120,840 shares, accounting for 48,8875% of charter capital.
- Shares sold by stock method (underwriting; bookkeeping): 0 shares.
4. Starting price: VND 24,520/share (Twenty four thousand five hundred and twenty dong per share);
5. Number of shares auctioned: 580,120,840 shares, accounting for 48,8875% of charter capital;;
6. Name, address of Auctioneer: Ho Chi Minh City Stock Exchange, address: No. 16, Vo Van Kiet Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
7. Conditions for participating in the auction: According to the regulations on the auction of shares to the public of the Parent Company - Power Generation Corporation 2
8. Time and location of filing:
Time: From 8:00 on January 11, 2021 to 16:00 on January 29, 2021;
Location: Auction agent detailed in the Public Share Auction Regulation of the Parent Company - Power Generation Corporation 2
9. Time and place of application and deposit:
Time: From 8:00 on January 11, 2021 to 16:00 on January 29, 2021;
Location: Auction agent detailed in the Public Share Auction Regulation of the Parent Company - Power Generation Corporation 2
10. Time and location for auction
Time: 09:00 on February 8, 2021.
Location: Ho Chi Minh City Stock Exchange, address: No. 16, Vo Van Kiet Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
11. Time of payment:
Time: From February 9, 2021 to February 18, 2021;

https://evngenco2.vn/vi/news/thong-tin-co-phan-hoa/thong-bao-ban-dau-gia-co-phan-lan-dau-ra-cong-chung-cong-ty-me-tong-cong-ty-phat-dien-2-1007.html