Cải cách hành chính trong bối cảnh chuyển đổi số ở Công ty Thuỷ điện An Khê – Ka Nak

Thứ hai, 4/12/2023 | 14:36 GMT+7
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức, ý thức và trách nhiệm của CBCNV, người lao động về công tác CCHC được nâng cao. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, thành quả của việc CCHC và chuyển đổi số đã giúp người lao động được hưởng lợi nhiều nhất khi năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên rõ rệt.

AKKN tích cực cải cách hành chính trong bối cảnh chuyển đổi số

Phong trào thi đua CCHC được Công ty phát động rầm rộ trong toàn thể CBCNV. Cụ thể, Công ty đã thực hiện cải cách thể chế, CCHC trên tất cả các lĩnh vực như thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rà soát, rút gọn các quy định quản lý nội bộ; Quản lý và khai thác hệ thống văn phòng điện tử số; Số hoá chữ ký điện tử; Số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, hồ sơ công việc; Số hóa 100% chế độ báo cáo định kỳ; Duy trì phòng họp không giấy… 

Lãnh đạo AKKN tiên phong đi đầu trong công tác CCHC

Hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, tập thể lãnh đạo và CBCNV, người lao động Công ty Thuỷ điện An Khê – Ka Nak đang nỗ lực, hăng say lao động, quyết tâm đẩy mạnh CCHC, áp dụng triệt để các thành quả từ công cuộc chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu hoàn thiện nhà máy thông minh, nâng cao năng suất lao động, góp phần cùng EVN và EVNGENCO2 trở thành doanh nghiệp số dẫn đầu.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, của CBCNV, người lao động về vai trò, ý nghĩa và nội dung của công tác CCHC. Xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm. Ban chỉ đạo CCHC của Công ty sẽ quyết liệt quán triệt thực hiện các nội dung CCHC với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm mục tiêu thực hiện. Thường xuyên rà soát, đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phong trào thi đua CCHC được AKKN phát động rầm rộ trong toàn thể CBCNV

Công ty tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với định hướng tái cơ cấu của EVN, EVNGENCO 2 và điều kiện sản xuất kinh doanh đặc thù của Công ty. Đội ngũ CBCNV, người lao động thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và thật sự tâm huyết với công việc.

Bên cạnh đó, Công ty còn yêu cầu các đơn vị chuyên môn phải đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện và rà soát hệ thống quy chế nội bộ, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Thủy điện An Khê – Ka Nak tiếp tục phát huy, quyết tâm trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chủ đề công tác năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Dương Thị Thu Hoài