Sản lượng điện sản xuất đến hết tháng 01/2017

Thứ hai, 6/2/2017 | 10:01 GMT+7

1. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TẠI ĐIỂM GIAO NHẬN LŨY KẾ CÁC THÁNG NĂM 2017

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

85.638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.638

2

Ka Nak

Triệu kWh

8.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.75

3

Tổng

Triệu kWh

94.393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TẠI ĐẦU CỰC MÁY PHÁT LŨY KẾ CÁC THÁNG NĂM 2017

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

86.126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.126

2

Ka Nak

Triệu kWh

8.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.82

3

Tổng

Triệu kWh

94.945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.945


Tải file tại đây
Tổ TT&VT