Sản lượng sản xuất điện NMTĐ An Khê - Ka Nak đến tháng 12/2016

Thứ tư, 4/1/2017 | 09:33 GMT+7

1. SN LƯỢNG SN XUT TI ĐIM GIAO NHN LŨY K CÁC THÁNG NĂM 2016

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

0.237

0.0

4.75

5.77

5.10

5.86

40.71

51.96

70.10

65.94

108.98

118.31

477.719

2

Ka Nak

Triệu kWh

0.00

0.0

2.49

0.99

1.32

1.28

4.01

4.46

4.59

2.72

7.16

8.61

37.63

3

Tổng

Triệu kWh

0.237

0.0

7.24

6.76

6.41

7.14

44.73

56.42

74.69

68.67

116.14

126.92

515.353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TẠI ĐẦU CỰC MÁY PHÁT LŨY KẾ CÁC THÁNG NĂM 2016

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

0.239

0.0

4.77

5.82

5.13

5.92

41.01

52.32

70.59

66.40

109.77

119.17

481.141

2

Ka Nak

Triệu kWh

0.00

0.0

2.51

1.00

1.33

1.29

4.07

4.52

4.66

2.75

7.21

8.68

38.02

3

Tổng

Triệu kWh

0.239

0.0

7.29

6.82

6.46

7.21

45.08

56.84

75.25

69.15

116.99

127.84

519.164

Tổ Thị trường và Viễn thông