Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak rất quan tâm công tác phát triển, bồi dưỡng đảng viên mới trong đội ngũ CBCNV

Thứ ba, 16/6/2020 | 16:11 GMT+7
Thời gian qua, Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak luôn xác định việc kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển Đảng. Vì vậy, công tác phát triển, bồi dưỡng đảng viên mới trong đội ngũ CBCNV luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm đặc biệt.

Vừa qua, Đảng ủy Công ty đã chọn cử 09 học viên là những quần chúng ưu tú của Công ty tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XXI năm 2020, là khóa học thường niên do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức.

Tham gia hàng ngũ của Đảng là quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại Công ty.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được học các chuyên đề chính gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, từng học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các học viên đáp ứng tốt các yêu cầu về quy chế, nội dung học tập, hoàn thành tốt bài thu hoạch và đã được cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành tốt khoá học với thành tích khá, giỏi trong đó có 01 học viên được nhận giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện do BCH Đảng ủy Khối tặng giấy khen.

Với những kết quả đạt được của Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XXI năm 2020, các đối tượng quần chúng ưu tú của Công ty đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và thực tiễn, là cơ sở để các quần chúng khác tiếp tục tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, đặt biệt cần tập trung vào việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm các chế độ, quy định của Công ty, xây dựng ý thức, tác phong làm việc và giao tiếp ứng xử đúng chuẩn mực và văn hóa; đồng thời tự xác định cho mình những tiêu chí phấn đấu để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh

Đ/c Kiều Trang (thứ 2 từ trái sang) - quần chúng ưu tú của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện

Đ/c Trần Thị Phương Thảo (thứ 4 từ trái sang) - quần chúng ưu tú của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định tuyên dương

Các quần chúng ưu tú của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak được tuyên dương, khen thưởng về thành tích học tập tại Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XXI năm 2020

Kiều Trang