Sản lượng sản xuất điện của tháng 9 năm 2015

Thứ hai, 5/10/2015 | 04:03 GMT+7

1. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TẠI ĐIỂM GIAO NHẬN LŨY KẾ CÁC THÁNG NĂM 2015

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

13.71

11.07

35.16

32.14

40.91

32.95

14.91

39.34

57.74

 

 

 

277.94

2

Ka Nak

Triệu kWh

2.20

1.78

4.62

3.73

4.49

2.86

1.74

3.24

3.98

 

 

 

28.65

3

Tổng

Triệu kWh

15.91

12.85

39.78

35.87

45.41

35.82

16.65

42.58

61.72

 

 

 

306.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TẠI ĐẦU CỰC MÁY PHÁT LŨY KẾ CÁC THÁNG NĂM 2015

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

13.81

11.16

35.44

32.40

41.24

33.22

15.02

39.65

58.21

 

 

 

280.15

2

Ka Nak

Triệu kWh

2.22

1.80

4.65

3.76

4.53

2.89

1.75

3.27

4.01

 

 

 

28.87

3

Tổng

Triệu kWh

16.04

12.95

40.10

36.15

45.77

36.10

16.78

42.92

62.22

 

 

 

309.02


Tải file tại đây
Tổ Thị trường