CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ – KA NAK: THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ, PHÁT HUY QUYỀN DÂN CHỦ TRỰC TIẾP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm 2018, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự nỗ lực đồng lòng của tập thể lãnh đạo, NLĐ trong Công ty, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó: Tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty năm 2018 là 581,96 triệu...

Vận hành

Vận hành

Khí tượng thủy văn

Khí tượng thủy văn

eOffice

eOffice