EVNGENCO 2: Hiệu quả từ việc ứng dụng KHCN trong sản xuất, kinh doanh

Từ việc số hóa các dữ liệu văn bản đi/đến, dữ liệu quản lý nguồn nhân lực, kĩ thuật, xây dựng,… đến sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dự báo sản lượng nước về hồ thủy điện, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã và đang ứng dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào...

Vận hành

Vận hành

Khí tượng thủy văn

Khí tượng thủy văn

eOffice

eOffice