Previous
Next
Chương trình hoạt động của BCH công đoàn trong tháng 12/2012 và đến 30/6/2013 (08/10/2013)

Thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2 (2012-2014), Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Thủy điện An Khê- Ka Nak đề ra nhiệm vụ hoạt động Công Đoàn trong tháng 12/ 2012 và đến 30/6/2013 gồm các nội dung chính như sau:

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem

Thư viện Video

  • Ảnh hoạt động

  • Ảnh hội thao

  • Tại Nhà máy Thủy điện Ankhê - Kanak

  • Lễ tích nước Hồ chứa An Khê Kanak