Previous
Next

Sơ đồ tổ chức Công ty Thủy điện An Khê Kanak

Thư viện Video

  • Ảnh hoạt động

  • Ảnh hội thao

  • Tại Nhà máy Thủy điện Ankhê - Kanak

  • Lễ tích nước Hồ chứa An Khê Kanak